روحی و.; رفیعی ز. تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 424-432, 6 jan. 2014.