اسماعیلی س.; روحی و.; شیران ب.; محمدخانی ع. بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia elegans J.). علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 444-452, 6 jan. 2014.