اکبری و.; جلیلی مرندی ر. اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 460-469, 6 jan. 2014.