خلج م. ع.; امیری م.; عظیمی م. ح. اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 470-479, 6 jan. 2014.