مارصفری م.; اشرف مهرابی ع.; طهماسبی ز.; راهنما ع. تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران. علوم باغبانی, v. 27, n. 4, p. 480-487, 6 jan. 2014.