پایمردف.; حیدریم.; دانشورم. ح.; معلمین. اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان). علوم باغبانی, v. 28, n. 1, p. 71-79, 11 می 2014.