هادیزادهه.; تهرانی فرع.; شورم.; نعمتیس. مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی. علوم باغبانی, v. 24, n. 1, 21 سپتامبر 2010.