رحمتیم.; عزیزیم.; عبادیم.; حسن زاده خیاطم. بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا. علوم باغبانی, v. 24, n. 1, 21 سپتامبر 2010.