حقیقیم.; کافیم. اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو. علوم باغبانی, v. 24, n. 1, 21 سپتامبر 2010.