رمضانی ص.; عباسی ع.; شجاعیان ع.; احمدی ن.; کوزولینو ر.; پیاچنته س. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. نشریه علوم باغبانی, v. 29, n. 3, p. 466-473, 12 maio 2015.