رمضانیص.; عباسیع.; شجاعیانع.; احمدین.; کوزولینور.; پیاچنتهس. استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. علوم باغبانی, v. 29, n. 3, p. 466-473, 12 می 2015.