صالحی م.; صفاری و.; حسن زاده فرد ش. اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی. علوم باغبانی, v. 30, n. 1, p. 141-150, 14 fev. 2016.