زارعم.; فاخریب.; فرخ زادهس. تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.). علوم باغبانی, v. 30, n. 3, p. 457-468, 14 فوریه 2016.