رشیدین.; ارجیع.; گردکانهم.; کاشیع. تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه. علوم باغبانی, v. 28, n. 4, p. 453-463, 8 مارس 2015.