خورشیدی ش.; داوری نژاد غ.; سمیعی ل.; مقدم م. بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد. علوم باغبانی, v. 30, n. 3, p. 581-589, 15 out. 2016.