دیانتم. تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن. نشریه علوم باغبانی, v. 31, n. 3, p. 599-610, 3 out. 2017.