دیانتم. تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن. علوم باغبانی, v. 31, n. 3, p. 599-610, 3 اکتبر 2017.