عطارش.; داوری نژادغ.; سمیعیل.; مقدمم. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR. علوم باغبانی, v. 31, n. 3, p. 611-620, 6 آگوست 2017.