شورم.; زرگریانس.; بستانیس. بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets tenuifolia) در شرایط گلخانه. علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.