پورح.; نعمتیس.; تهرانی فرع.; شورم.; جوهرچیم. بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.). علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.