غیور کریمیانیز.; باقریع.; جعفرخانی کرمانیم.; داوری نژادغ. بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن. علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.