زارعیم.; عزیزیم. ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن. علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.