محمدی مقدمم.; سبحانی پورع.; حکم آبادیح. بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته. علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.