فارسیم.; طاهریپ.; کردیانیا. بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید. علوم باغبانی, v. 24, n. 2, 13 مارس 2011.