نعمتیس.; اسماعیلیع. ا.; داوری نژادغ.; فارسیم. اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 سپتامبر 2011.