مرادی ر. ا.; نصیری محلاتی م.; رضوانی مقدم پ.; لکزیان ا.; نژاد‏علی ع. تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.