مرادیر. ا.; نصیری محلاتیم.; رضوانی مقدمپ.; لکزیانا.; نژاد‏علیع. تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.). علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 سپتامبر 2011.