روح اللهی ا.; کافی م. تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium perenne. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.