وطن دوست جرتوده ص.; داوری نژاد غ.; تهرانی فر ع.; کاوه ح. اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.