عبادیم.; عزیزیم.; امیدبیگیر.; حسن زاده خیاطم. بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov). علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 سپتامبر 2011.