ملاولی م.; بلندنظر ص.; طباطبایی س. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.