سیاهمرگویی آ.; عزیزی گ.; نظامی ا.; جهانی کندری م. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 set. 2011.