سیاهمرگوییآ.; عزیزیگ.; نظامیا.; جهانی کندریم. بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده. علوم باغبانی, v. 25, n. 1, 13 سپتامبر 2011.