منصوری ده شعیبیر.; داوری نژادغ.; حکم آبادیح.; تهرانی فرع. ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته. علوم باغبانی, v. 25, n. 2, 5 اکتبر 2011.