نعمت الهیف.; تهرانی فرع.; عزیزیم.; داوری نژادغ. تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی. علوم باغبانی, v. 25, n. 2, 5 اکتبر 2011.