حیدریم.; علیان دستجردیع. م.; مرادین. اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ). علوم باغبانی, v. 25, n. 2, 5 اکتبر 2011.