صیفیس.; نعمتیس. ح.; شورم.; عابدیب. بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین. علوم باغبانی, v. 25, n. 2, 5 اکتبر 2011.