بیاتحسن, عزیزیمجید, شورمحمود, و وحدتینوید. 2012. “تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus Caryophyllus Cv. Yellow Candy)”. علوم باغبانی 25 (4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11602.