میرابیالهه, نعمتیسیدحسین, داوری نژادغلامحسین, و آروییحسین. 1. “اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum Muricatum)”. علوم باغبانی 26 (3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15206.