صفاریزدیآزاده, لاهوتیمهرداد, و گنجعلیعلی. 1. “تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia Oleracea L.)”. علوم باغبانی 26 (3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15211.