رجبیمحبوبه, روستاحمیدرضا, کریمیحمیدرضا, و حکم آبادیحسین. 1. “بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم”. علوم باغبانی 26 (3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15212.