خرازیسیده مهدیه, نعمتیسید حسین, تهرانی‌فرعلی, باقریعبدالرضا, و شریفیاحمد. 2012. “بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus Caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr”. علوم باغبانی 26 (4), 364-69. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18149.