گردكانهمحمد, مظفریعلی اكبر, و حاجی امیریابوالمحسن. 2013. “اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria Ananassa Duch.)”. علوم باغبانی 26 (4), 417-44. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18254.