رضایی شیرین, لکزیان امیر, فارسی محمد, ابوالحسنی زراعتکار محبوبه, و حق‌نیا غلامحسین. 2013. “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus)”. علوم باغبانی 27 (1), 1-9. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20779.