مشایخی کامبیز, صادقی حسین, اکبرپور وحید, آتشی صادق, موسوی‌زاده سید جواد, آبشایی ملیحه, و نظری زهره. 2013. “تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت”. علوم باغبانی 27 (1), 10-17. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20780.