ستایش‌مهر زهرا, و گنجعلی علی. 2013. “بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum Graveolens L.)”. علوم باغبانی 27 (1), 27-35. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20782.