باقری سکینه, امیری محمد اسماعیل, داودی داریوش, و انتصاری مهرناز. 2013. “بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)”. علوم باغبانی 27 (1), 36-43. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20784.