عراقی حسین, تهرانی‌فر علی, عابدی بهرام, داوری نژاد غلامحسین, و شور محمود. 2013. “بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور”. علوم باغبانی 27 (1), 52-58. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20790.