محمدی‌نژاد شادی, غلامی منصور, و اثنی عشری محمود. 2013. “بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60”. علوم باغبانی 27 (1), 67-73. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20792.