محمدیزیبا, و مرتضویسید نجم الدین. 2014. “تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria Cv. Stratus)”. علوم باغبانی 28 (4), 505-16. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.21001.