شکوهیانعلی اکبر, داوری نژادغلامحسین, تهرانی فرعلی, ایمانیعلی, و رسولزادهعلی. 2015. “انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی”. علوم باغبانی 29 (3), 323-31. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.21422.