سلیمی فاطمه, شکاری فرید, و حمزه ئی جواد. 2015. “کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری”. علوم باغبانی 29 (1), 87-94. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.22877.