حاجی امیریابوالمحسن, صفریهوشمند, گردكانهمحمد, و نجفیمرزبان. 2013. “بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب”. علوم باغبانی 27 (2), 166-77. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24816.