یوسفیمهری, طباطباییسید جلال, حاجیلوجعفر, و مهناناصر. 2013. “تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا”. علوم باغبانی 27 (2), 178-84. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24818.